Met onze voedingscover ondersteunen wij pink ribbon! Wanneer u een voedingscover besteld gaat er €5,- naar Pink ribbon!

Lees meer!

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
- Bedenktijd: de termijn waarbinnen deconsument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
- Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
  overeenkomst op afstand;
- Dag: kalenderdag;
- Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of
  diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
- Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie
  die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en
  ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Deb&Co

Heufkesweg 15a, 5768 RR Meijel

Telefoonnummer: 077-4660448

E-mailadres: info@debenco.nl

KvK-nummer: 51620200

BTW-identificatienummer: NL850100859B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
    nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of
    diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod
    door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze
    een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke
    vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
    verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de
   techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de
   consument te raadplegen is;
- de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde
   handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de  
   overeenkomst tot stand komt;
- de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument
  deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot
  voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment
    van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
    voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
    ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
    aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de
    overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische
    en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en
    zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de
    ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan
    zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn
    voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond
    van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
    gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
    te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
    schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan
    worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
- het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht
  kan;
- de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik
  kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
- de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
- de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
  gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
- de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
  meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten
    is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
    opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de
    dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
    Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te
    kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht
    gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze
    mogelijk -  in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de
    door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
    opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het
    aangaan der overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door
    de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en
    duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten
    van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
    mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer
    alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor
    het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
- die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
  consument;
- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- die snel kunnen bederven of verouderen;
- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
  ondernemer geen invloed heeft;
- voor losse kranten en tijdschriften;
- voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling
  heeft verbroken.
- Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a)   betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een
       bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b)   waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat
       de bedenktijd is verstreken;
c)   betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
    producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
    BTW‑tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden
    zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met
    variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel
    vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
    toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
    indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
-  De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de
   prijsverhoging in gaat.
-  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in
    het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en
    de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
    overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan
    de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de
    verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of
    de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en
    bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
    diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal
    het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren
    tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien
    een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument
    hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat
    geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
    schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald
    heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen
    om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
    begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen
    kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van
    de consument.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan
    de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Levering geschied binnen de leveringsvoorwaarden van Deb&Co welke te vinden zijn op
    www.debenco.nl

 

Artikel 12 - Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen
    met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten
    hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.
    Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal
    worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd
    en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te
    worden voldaan binnen 5 dagen na bestelling van het goed of in geval van een overeenkomst tot het
    verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende
    bescheiden.
2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande
    de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling
    heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
    aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen,
    het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de
    klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk
    omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
    geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de
    datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
    wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst
    en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Contact

Telefoon: (077) 4660448
E-mail: info@debenco.nl
KvK nr: 51620200
BTW nr:NL850100859B01
rek. nr:NL49RABO0159663695


Website by Glemma